Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: behandelaar: de hulpverlener, werkzaam binnen Generations Consultancy, met wie de behandelovereenkomst wordt aangegaan; cliënt: de natuurlijke perso(o)n(en), en bij minderjarigheid, de wettelijk vertegenwoordiger(s) met wie de behandelaar de behandelovereenkomst aangaat; behandelovereenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst die tussen behandelaar en cliënt tot stand komt. opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon met wie de behandelaar, dan wel GC een overeenkomst aangaat, niet zijnde een behandelovereenkomst.

Generations Consultancy (hierna te noemen: ‘GC’): het samenwerkingsverband waarbinnen de behandelaar werkzaam is. GC is geen contractspartij bij de behandelovereenkomst. Wel kan zij contractspartij zijn bij overeenkomsten met (andere) opdrachtgevers, niet zijnde behandelovereenkomsten.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, aangegaan tussen GC/de behandelaar en de cliënt/opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn ook terug vinden op de website.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze door GC/de behandelaar schriftelijk zijn aanvaard

2. De behandelovereenkomst
2.1 Een behandelovereenkomst tussen cliënt en behandelaar komt tot stand door instemming van de cliënt met een eerste (intake)gesprek. De behandelaar bespreekt in dat gesprek met de cliënt de behandeldoelen, geeft een prognose van de haalbaarheid van het bereiken van de doelen binnen een bepaalde termijn en de wijze waarop de doelen kunnen worden bereikt. Tot slot geeft de behandelaar een indicatie van de tijdsduur van het behandeltraject. De cliënt beslist of het onderzoek/de behandeling al dan niet wordt vervolgd c.q. gevolgd.

2.2 Na de intake ontvangt de cliënt in tweevoud de schriftelijke behandelovereenkomst. Deze dient ondertekend ingeleverd te worden bij de eerstvolgende sessie. In de overeenkomst staat wat is afgesproken met betrekking tot verdere behandeling, o.a. het aantal sessies, evaluatiemomenten, het tarief en de behandellocatie. De behandeling kan worden gestart nadat door de cliënt aan de behandelaar is overhandigd:

  • een (eventuele) verwijsbrief van de huisarts (indien declaratie bij zorgverzekeraar gewenst is), bedrijfsarts of specialist.
  • een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt (een geldig paspoort/ID-kaart/rijbewijs).
  • de door de cliënt ondertekende toestemmingsverklaring voor gegevensverstrekking aan de huisarts.
  • ondertekende behandelovereenkomst.

2.3 De cliënt kan een behandeling volgen indien hij/zij 18 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger dan 18 jaar is, is schriftelijke toestemming van beide ouders – voor zover gezaghebbend – of andere wettelijk vertegenwoodiger(s) noodzakelijk. Dit is anders indien sprake is van een behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Verwezen wordt naar artikel 7 van deze voorwaarden.

2.4 De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals mondeling of schriftelijk aangegeven door de behandelaar.

3. De rechten en plichten van GC/de behandelaar
3.1 GC/de behandelaar zal zich inspannen om de (behandel)overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. GC/de behandelaar heeft een inspanningsverplichting en handelt overeenkomstig de gedragscodes van de aangesloten beroepsvereniging(en).

3.2 De behandelaar zal zorgdragen voor een goede en veilige behandelruimte voor de cliënt(en).

3.3 GC/de behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling of het uitvoeren van een overeenkomst te weigeren indien haar blijkt dat dit niet verantwoord is. GC/de behandelaar bespreekt dit met de cliënt (diens ouder(s)/verzorger(s) of de opdrachtgever. GC/de behandelaar is niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het weigeren van een behandeling/uitvoeren van een opdracht.

3.4 De behandelaar behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de datum, tijd of locatie van de behandeling te wijzigen. Wanneer de behandelaar verhinderd is om te komen of wanneer er overmacht van haar zijde van toepassing is, zullen diens verplichtingen tijdelijk worden opgeschort en de afgesproken uren niet worden gefactureerd. De behandelaar zal dit, indien mogelijk minimaal 24 uur van tevoren, melden aan de cliënt. De behandelaar zal in dit geval contact opnemen met de cliënt voor een nieuwe afspraak. Verwezen wordt eveneens naar artikel 10 van de algemene voorwaarden.

4. De rechten en plichten van de cliënt
4.1 De cliënt heeft recht op informatie, in begrijpelijke taal, over zijn/haar problematiek, de behandeling, de gevolgen en risico’s van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. De behandelaar zal, als dat gewenst en noodzakelijk is, de informatie schriftelijk geven, zodat de cliënt die nog eens rustig kan nalezen.

4.2 Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij de behandelaar goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. De cliënt en indien sprake is van minderjarigheid, de ouder(s)/verzorger(s), dragen er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan de behandelaar worden verstrekt. Met juiste en volledige informatie kan deze sneller en beter een diagnose stellen en kan deze beter zorg verlenen. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de behandelaar meewerkt en adviezen opvolgt. Alle keuzes en beslissingen die de cliënt neemt, al dan niet onder invloed van de behandeling, komen voor diens eigen rekening en verantwoordelijkheid.

4.3 Alle sessies vinden plaats op afspraak. De cliënt dient op tijd aanwezig te zijn. Is een cliënt te laat of kiest de cliënt ervoor om tijdens de sessie eerder te vertrekken, dan wordt het volledige bedrag voor de sessie in rekening gebracht.

4.4 Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak telefonisch of per email bij de behandelaar geannuleerd te worden met reden en onderbouwing. Bij het niet verschijnen op de afspraak of niet tijdig annuleren van de afspraak, is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen. Herhaalde of voortdurende afwezigheid wordt opgevat als een beëindiging van de behandeling, waarna het cliëntendossier zal worden gesloten. Dit zal schriftelijke worden bevestigd.

4.5 In geval van beschadigingen aan de ruimte of de materialen van de behandelaar, veroorzaakt door de cliënt, zal de behandelaar de kosten hiervan verhalen op de cliënt. Van de cliënt wordt verwacht dat hij/zij over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering beschikt.

4.6 Eventuele klachten van de cliënt over de behandeling worden eerst met de behandelaar besproken. Indien dit voor de cliënt geen oplossing biedt, dan kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van GC, zoals vermeld op de website.

5. Gegevensoverdracht
5.1 Op verzoek van de cliënt of diens ouders/verzorgers kan bij aanvang van de behandeling een behandelvoorstel worden uitgeschreven en kan de behandeling worden afgesloten met een eindrapportage. De behandelaar kan hiervoor een redelijk tarief in rekening brengen. Dit wordt vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd.

5.2 Tenzij enige wetsbepaling hem/haar daartoe verplicht, is de behandelaar verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen. De behandelaar is verplicht zich te houden aan de beroeps- en gedragscode van de aangesloten beroepsvereniging, waarin onder meer geheimhouding over de inhoud van sessies en gegevens van de cliënt, zijn vastgelegd. In geval van minderjarigheid overlegt de behandelaar altijd met de ouder(s)/verzorger(s) over het verloop van de behandeling.

5.3 Van iedere cliënt wordt een digitaal dossier bijgehouden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. Dit dossier kan door de cliënt worden ingezien, met uitzondering van de gegevens die niet over de cliënt zelf gaan. Op de behandelaar na mag niemand anders het dossier inzien, tenzij de cliënt daar toestemming voor geeft.

5.4 De cliënt wordt bij aanmelding schriftelijk verzocht om toestemming te verlenen om bij aanmelding en bij afsluiting aan de huisarts informatie over de behandeling te verstrekken en om telefonisch overleg met de huisarts te hebben aangaande de behandeling.

6. Betaling
6.1 GC/de behandelaar informeert de cliënt/opdrachtgever vooraf over de kosten van de behandeling/overeenkomst. Tenzij anders is overeengekomen, zijn op de behandelovereenkomst de gebruikelijke te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen kunt u de website raadplegen. Met betrekking tot overeenkomsten met andere opdrachtgevers wordt duidelijk vooraf een prijs/tarief afgesproken en vastgelegd.

6.2 De cliënt is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt en hoe hoog die vergoeding is.

6.3 In een aantal gevallen wordt rechtstreeks aan de zorgverzekeraar gefactureerd en in alle overige gevallen ontvangt de cliënt maandelijks een factuur via de e-mail met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient te worden overgemaakt naar IBAN nummer (invullen) ten name van (invullen), o.v.v. uw naam en het factuurnummer.

6.4 Indien de cliënt/opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt/opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt GC/de behandelaar de wettelijke rente in rekening of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt/opdrachtgever in gebreke blijft aan verplichtingen te voldoen.

6.5 Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuurt GC/de behandelaar de cliënt/opdrachtgever een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt/opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering dan is GC/de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt/opdrachtgever. Bij een dergelijke betalingsachterstand is GC/de behandelaar gerechtigd om verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt/opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

7. Minderjarigen
7.1 Voor behandeling van minderjarigen (<18 jaar) is te allen tijde toestemming van de gezaghebbende ouder(s)/verzorgers nodig. Onderdeel van de behandeling van minderjarigen omvat te allen tijde een aantal oudergesprekken t.a.v. voortgang en de opvoeding van de minderjarige.

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing voor zover sprake is van een behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In dat geval zal de behandelaar de richtlijnen van die wet volgen met betrekking tot minderjarigheid van cliënten. De behandelaar zal de cliënt voorafgaand of bij het sluiten van de behandelovereenkomst hierop attenderen.

7.3 Ouders/verzorgers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen betreffende zichzelf als ook voor hun minderjarige kind. Dit geldt ook voor de besluiten worden genomen op grond van adviezen die ouders van de behandelaar verkrijgen.

7.4 Het inwinnen van informatie (schriftelijk of telefonisch) en/of overleg over cliënten bij school, huisarts of andere hulpverleners, gebeurt altijd in overleg met de ouders(s)/verzorger(s), tenzij lid 7.2 van toepassing is.

7.5 Wanneer er sprake is van video of audio opnames van de cliënt tijdens de behandeling, dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en zal het bandmateriaal uitsluitend door de behandelaar gebruikt worden ten behoeve van de voortgang van de behandeling en zal niet door of voor derden worden gebruikt. Artikel 11 van deze algemene voorwaarden is niet van toepassing.

8. Nazorg
8.1 Voor nazorg na beëindiging van de behandelovereenkomst is de behandelaar telefonisch of per e-mail bereikbaar. Aan een eenmalig telefonisch contact of mailwisseling zijn geen kosten verbonden. Mocht een extra sessie nodig zijn, dan wordt het normale tarief in rekening gebracht.

9. Bereikbaarheid
9.1 De behandelaar is telefonisch of per e-mail bereikbaar voor de cliënt. De behandelaar kan voor telefoongesprekken of mailwisselingen een redelijk bedrag (25% van het sessietarief) in rekening brengen, indien het gaat over behandelinhoudelijke onderwerpen.

9.2 De behandelaar is buiten kantooruren niet bereikbaar. In crisissituaties dient cliënt contact op te nemen met de huisarts of het landelijk alarmnummer 112.

10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan, naast de wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken daaromtrent: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de cliënt/opdrachtgever en GC/de behandelaar geen invloed kan uitoefenen, en waardoor een van partijen niet in staat is de verplichtingen uit de (behandel)overeenkomst na te komen.

10.2 Indien een van partijen door overmacht niet aan de verplichtingen uit de (behandel)overeenkomst kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

10.3 Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht bestaat er over en weer geen recht op schadevergoeding.

11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1 GC/de behandelaar behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere door haar geaccepteerde opdrachtgever c.q. cliënt aan te bieden en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden vrijelijk uit te voeren, zonder dat enige opdrachtgever/cliënt zich kan beroepen op het alleenrecht van de aan hem geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door GC/de behandelaar verrichte werkzaamheden, ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de door GC/de behandelaar al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever/cliënt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp) middelen berusten bij GC/de behandelaar.

11.3 Tenzij anders overeengekomen, is het de cliënt/opdrachtgever toegestaan resultaten, als bedoeld in art. 11.2, te gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming. Openbaarmaking is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe leidt en indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding van GC/de behandelaar als voortbrenger weergegeven worden.

12. Opschorting en ontbinding
12.1 Indien de cliënt/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de behandelovereenkomst voortvloeit, is GC/de behandelaar bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst naar haar keuze: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een nader door GC/de behandelaar te bepalen tijdstip en/of door schriftelijke mededeling de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12.2 Bij opschorting van haar verplichtingen behoudt GC/de behandelaar haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt/opdrachtgever kan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.

12.3 GC/de behandelaar behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

12.4 Opschorting, behoudens in geval van overmacht conform artikel 10, of ontbinding ontslaat de cliënt/opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

13. Aansprakelijkheid
13.1 GC/de behandelaar is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de cliënt/opdrachtgever en derden, waaronder begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van GC/de behandelaar en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wettelijke bepalingen niet is toegestaan. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die opdrachtgever/cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling of het aangaan van de overeenkomst.

13.2 GC/de behandelaar is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de opdrachtgever/cliënt. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart GC/de behandelaar dan ook tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.

13.3 De schriftelijke aansprakelijkheidsstelling van GC/de behandelaar dient binnen drie maanden na de datum waarop de schade, in welke vorm dan ook, zou zijn ontstaan, door GC/de behandelaar ontvangen te zijn. Iedere verplichting tot schadevergoeding van GC/de behandelaar vervalt indien de opdrachtgever/cliënt niet binnen 1 jaar na het einde van de (behandel)overeenkomst, vergoeding daarvan bij de rechter heeft gevorderd.

13.4 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 5.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende zaken geldt als één gebeurtenis.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
14.1 Op deze voorwaarden en de behandelovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam.